Background Image
Next Page  9 / 38 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 9 / 38 Previous Page
Page Background

8

ארנון סופר

: החקלאות אבן יסוד בביטחונה של ישראל

מפה 3

ęĕđđďčĐ ĤđĒČč ĦĕďđĐĕ ĦĕČĘģē ĦđčĥĕĕĦĐ

ĘČĤĥĕ ĦđĘđčĎĘ ĖđĚĝ ĦĕďđĐĕ ĦđČĘģē

ĕĜĘīďĜĐ ĥđģĕčĐ ĕĤđĒČč ĦđČĘģē

ĘČĤĥĕč ĦĕčĤĞ ĦđčĥĕĕĦĐ