Background Image
Next Page  6 / 38 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 6 / 38 Previous Page
Page Background

5

החקלאות – אבן יסוד בביטחונה של ישראל

כדי להצדיק את המתקפה שלהם, הם בחרו את היישובים החקלאיים גליל ים, שפיים

וגעש, במרכז אזורי הביקוש הנדל"ני, כמודל לאי-רלוונטיות של החקלאות הישראלית.

אולי הם לא ביקרו בעוטף עזה, וגם לא שמעו על אזור זה, על יישובי הערבה, על

החקלאות לכל אורך גבול לבנון, או על החקלאים כשומרי המרחב היהודי באזור השרון

המזרחי – כעשרה ק"מ מן הים )מפה 2(.

כתבה שכתבתי באוקטובר 9002 תחת הכותרת "אני מצדיע לכם חקלאי ישראל" זכתה

לתהודה חסרת תקדים בקרב החקלאים, מערכות הביטחון וגם בחוגי אוכלוסייה אחרים.

בחרתי להביא כאן צרור תגובות שנשלחו אלי לאחר פרסום הכתבה, בדגש על תחושת

פון-תל אביבי בשנים

ְ

הבושה והעלבון שחשו אנשים יקרים אלה מצד חלקים ברחוב הצ

האחרונות, ללמדכם עד כמה קלעתי לתחושתם הקשה בעקבות המתקפה הכל כך מעוותת

נגדם.

מלבד תגובות חקלאים שמבטאות כאב אמיתי, שהן מרגשות וכל כך צודקות, הבאתי צרור

מפות שבעזרתן אני מנסה להמחיש את תרומת החקלאות בהגנת הגבולות השונים של

ישראל בעבר ובהווה. בעקבות שאלות ענייניות שנשאלתי, בעיקר מצד כלכלני תל אביב,

הקדשתי פרק נוסף לדו-שיח וירטואלי ביני לתל אביבי אופייני בענייני חקלאות וביטחון.

תודה לנוגה יוסלביץ על המפות, העימוד וההבאה לדפוס.

פרופ' ארנון סופר

חיפה, יוני 3102