Background Image
Next Page  4 / 38 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 4 / 38 Previous Page
Page Background

3

החקלאות – אבן יסוד בביטחונה של ישראל

הקדמה

הכתבה הבאה איננה עוד מאמר שגרתי, ולמי שאינו מכיר את ישראל בשנת 3102 היא

עשויה להיראות הזויה. מדוע הזויה? באיזו עוד מדינה בעולם צריך לגונן על ענף החקלאות

ולהסביר למנהיגים, לכלכלנים ולסתם "עמך" כי החקלאות חיונית מסיבות כלכליות,

סביבתיות, תרבותיות וחברתיות, ושבמקרה הישראלי המיוחד כל כך – גם מסיבות

ביטחוניות. החקלאות אינה עוד תרומה שולית לביטחון אלא אבן יסוד בביטחונה הלאומי

של ישראל, עיקרוּ אבן זו ממקומה – והמפעל הציוני כולו יקרוס.

זה לא התחיל אתמול או ב-8491; החקלאות היא בסיס מרכזי בתקומת ישראל ובהגנה

על גבולותיה מאז 2881 )בראשון לציון, בפתח תקוה ובראש פינה(. החקלאות והחקלאים

גוננו על ישראל עד 8491, ומאז ועד היום ומדי יום, הן בביטחון השוטף של ישראל הן

בעתות מלחמה ממש )מפה 1(.

לנוכח מציאות זו תמוה הדבר, כיצד לוקחים ענף מפואר וחשוב של עם והופכים אותו

למצורע, למזהם, לשודד המים הלאומי ולא פחות מזה, לגורם מפריע לקבלני הבניין לבנות

)ויש מי שחושב – להרוס( את הארץ. מה לא נאמר על חקלאי ישראל בתקשורת הכתובה

והווירטואלית, ומה לא אמרו עליה אנשים צרי אופק במשרד האוצר? ומכאן קצרה הדרך

להתקפה חזיתית על הענף מצד הארגונים הירוקים, האקדמיה בחלקה, פוליטיקאים ברמה

זו או אחרת ומוסדות התכנון הלאומיים.

Thomas

על "חכמולוגים" כאלה אמר בשנים האחרונות הכלכלן הפרופ' תומס פיקטי )

(, כוכב עולה בשמי הכלכלה העולמית: "השחצנות של המחלקות לכלכלה

Piketty

באוניברסיטאות מדהימה, פשוט מדהימה. הכלכלנים מתנהגים כאילו כל סודות היקום

בידיהם... יצורים עליונים, מלאי ביטחון עצמי... הכלכלה היא מדע חברתי, והכלכלנים לא

יודעים יותר מהיסטוריונים וסוציולוגים" )"ידיעות אחרונות" 01.01.92 בכתבה של סבר

פלוצקר(.

אותי אין פיקטי מפתיע, ויעידו על כך התקפותי על "נערי האוצר" שהביאו עלינו את אסון

המים של שנת 9002. ראו החלטות של בורים-מומחים אלה ב-3102 בהחלטתם לחסל

את החקלאות ולאפשר את המשך גידולה של "מדינת תל אביב" על חשבון הפריפריה

היהודית. מומחים-בורים שאין להם היכולת לראות תמונה לאומית רחבה.