Background Image
Next Page  7 / 81 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 7 / 81 Previous Page
Page Background

פתח דבר

גאופוליטיקה: הגות,

קתדרת חייקין גאה להגיש לקוראינו את עבודתו של ד"ר טל טובי

זהו הפרסום המקיף ביותר בעברית שיצא לאור עד כה בנושא

היסטוריה ומעשה.

ושבו בנים

חשוב וטעון זה. על נושא זה כתבו בעברית יצחק גלנור בפרק ראשון בספרו

בהוצאת מאגנס, ירושלים תשנ"ה. יהושפט הרכבי התייחס לנושא זה בספרו

לגבולם

מבלי שציין את המילה עצמה (להלן). גאוגרפים ישראליים כתבו

מלחמה ואסטרטגיה

על נושא זה כאן ושם, אך מעולם לא נכתבה עבודה כה מקיפה בעברית על הנושא כפי

שעושה זאת טל טובי.

זהו נושאחשובשכן הגאופוליטיקההיאאבן יסודמרכזית להבנתהשיקוליםהמדיניים

בהסכמי שלום, חתימה על בריתות בין המדינות או ביטולן, בניית הכוחות הלוחמים

במדינה ופרישתם במרחב. זהו נושא קריטי בשיקולי יציאה למלחמה וגם דטרמיניסטי

בתכנון מהלכי מלחמות מאז ומעולם. זהו גם נושא טעון מאד לנו היהודים, שכן היו

אילו הגרמנים, ערב מלחמת העולם השניה ובמהלכה שהביאו דיסציפלינה זו לשיאים

חדשים של ציניות ורשעות.

היה זה קרל האוסהופר שטען כי על הגאופוליטיקה לספק תמיכה לניהול מדיניות

החוץ הגרמנית ודיבר על הצורך ביצירת מרחבי מחיה חדשים לגרמניה במזרח

(מיין קאמפ) עוסק רבות בתיזה זו של תפיסת מרחבי

מאבקי

אירופה. היטלר בספרו

המחיה במזרח. תפיסת המרחב המזרחי תביא, לדבריו, לאיחוד כל בני הלאום הגרמני,

וליצירת גרמניה גדולה.

היפנים הושפעו גם הם מתפיסה זו ואימצוה בכל הנוגע למרחבי המחיה שלהם בחופי

האוקיינוס השקט ואייו. משום כך מושג הגאופוליטיקה הוצנע בתקופה שלאחר

מלחמת העולם השנייה ואנשי מדע חיפשו לו תחליף או סרבו לעסוק בנושא. השם

קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה הוא דוגמא נוספת לעקיפת השם קתדרת חייקין

לגאופוליטיקה.

טל טובי אינו מתמודד דווקא עם התקופה הנאצית אלא דן בהתפתחות הדיסציפלינה

מ‑0981 ועד היום, וכן צפי לעתיד. זהו מסמך רביעי של ד"רטובי בתחוםהגאופוליטיקה.

אמצעי לחימה

בעבר פורסמו במסגרת הקתדרה שלושה פרסומים נוספים:

הגאואסטרטגיה

, אוקטובר 6002.

גאואסטרטגי – נושאת המטוסים כמקרה בוחן