Background Image
Next Page  4 / 81 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 4 / 81 Previous Page
Page Background

קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה, אוניברסיטת חיפה

הקתדרה עוסקת בנושאי הביטחון הלאומי שלהם ביטוי מרחבי, דוגמת משאבים

טבעיים ותפוצתם, פריסת האוכלוסייה, התשתית הפיזית והמרכיבים הסביבתיים.

הקתדרה מפרסמת ניירות עמדה, נותנת ייעוץ למקבלי החלטות בכירים, יוזמת

מחקרים, ימי עיון וכנסים, מוציאה ספרים ועבודות מדעיות ומסייעת לתלמידי

מחקר בתחומים הנזכרים לעיל. כמו כן עוסקת הקתדרה בהפצת הנושא בבתי הספר

התיכוניים ומוסדות אקדמיה.

ראובן חייקין ז״ל (8191-4002)

ראובן חייקין נולד בתל אביב, היה שותף בכיר במשרד רואי החשבון סומך-חייקין,

גילה עניין רב בגאוגרפיה ובגאופוליטיקה וסייע רבות לתחומים אלה באוניברסיטת

חיפה.

יהי זכרו ברוך!

ארנון סופר

ראש הקתדרה:

שרה יורמן

עריכת לשון:

נוגה יוסלביץ

עריכה גרפית והבאה לדפוס:

הודפס בישראל בשנת 8002

כל הזכויות שמורות לקתדרת חייקין לגאואסטרטגיה באוניברסיטת חיפה

©

ISBN

965-7437-07-0

הדפסה: א.א.א. הדפסות בע"מ

/http://web.hevra.haifa.ac.il/~ch-strategy