Background Image
Next Page  11 / 81 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 11 / 81 Previous Page
Page Background

9

בין חברות אנושיות ותרבויות לגורמים הפיזיים בהן חברות אלו נמצאות ופועלות.

מתוך תחומי המשנה של הגאוגרפיה האנושית ניתן למנות את הגאוגרפיה היישובית,

גאוגרפיה חברתית, גאוגרפיה כלכלית, גאוגרפיה היסטורית והגאוגרפיה הפוליטית

(איור 1).

יש לציין, כי לימוד הגאוגרפיה הפיזית חיוני ביותר להבנת הגאוגרפיה האנושית. דוגמא

היסטורית בולטת היא מיקומה הפיזי-אקלימי של רוסיה ושאיפתה להשגת גישה ל-

או שליטה על נמלים הנמצאים במים חמים. שאיפה זו אפיינה את מדיניות החוץ של

רוסיה כבר מתקופת הצאר פטר הגדול, ובעזרת שאיפה זו ניתן להסביר את שורת

המלחמות בין רוסיה והאימפריה העות'מאנית במהלך המאה ה-91, מלחמת רוסיה-

יפן בראשית המאה ה-02 וכן את מדיניות החוץ הסובייטית בשנים שלפני מלחמת

2

העולם השנייה ולאחריה, בתקופת המלחמה הקרה.

כאמור, תחום משנה בתוך הגאוגרפיה האנושית היא הגאוגרפיה הפוליטית. תחום זה

בוחן את הקשר בין הפוליטיקה והגאוגרפיה, המשתרע מהתחום המקומי ועד התחום

הבין-לאומי. מבין התחומים ניתן לציין דיון על מיקומם של גבולות בין מדינות שונות,

התפלגויות בתחום המוניציפאלי, האלקטורלי והכלכלי, יחסי מרכז-פריפריה, שימושי

קרקע ותכנון פיזי, מערכות חוק ומשפט וניהול משאבי טבע משותפים. מונוגרפיה זו

תעסוק רק בהיבט הבין-לאומי של הגאופוליטיקה.

2 סוגיה זו תידון בהרחבה בהמשך.

גאוגרפיה

גאוגרפיה פיזית

גאוגרפיה אנושית

גאוגרפיה

יישובית

גאוגרפיה

תרבותית

גאוגרפיה

היסטורית

גאוגרפיה

כלכלית

גאוגרפיה

פוליטית

מקומית

לאומית

בין לאומית

: תחומי המשנה של הגאוגרפיה

איור 1