Background Image
Next Page  12 / 81 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 12 / 81 Previous Page
Page Background

10

לאחר מלחמת העולם השנייה זנחה החשיבה המערבית את המושג גאופוליטיקה, כיוון

שהיה בעל משמעות שלילית. המושג נקשר לתפיסה הגאופוליטית במחשבה הנאצית

). מושג

Lebensraum

ערב המלחמה, אשר העלתה על נס את תפיסת 'מרחב מחייה' (

זה היה הבסיס הפילוסופי אתו יצאה גרמניה הנאצית למלחמת העולם השנייה,

ובמסגרתו בוצעו פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות. לפיכך, במערב התקבל המושג

). במהלך שנות ה-07 הוחזר

Parker

1985: 2;

Flint

גאוגרפיה פוליטית (62 :8991

השימוש במושג גאופוליטיקה והוא מוגדר כיום כענף משנה בתוך הגאוגרפיה

הפוליטית, כאשר ההתייחסות היא בעיקר לבחינת השפעת הגאוגרפיה על המערך

.)

Braden and Shelley

הבין-לאומי ותחום יחסי החוץ של מדינה מסוימת (02 :0002

יחד עם זאת, אין להתעלם מהעובדה כי על הגאופוליטיקה ברמה העולמית משפיעה

גם הפוליטיקה המקומית/הפנימית של המדינה. כך, למשל, בארצות הברית הצלחה

או כישלון בניהול מדיניות חוץ מושפעים מאוד מהפוליטיקה הפנימית. אי הצטרפותה

של ארצות הברית לארגון חבר הלאומים, לאחר מלחמת העולם הראשונה, ומדיניות

הבדלנות האמריקנית בשנות ה-02 וה-03 של המאה העשרים נבעו מלחצים שהפעילה

הפוליטיקה הפנים-אמריקנית.

נקודת מבטה של הגאוגרפיה על היחסים הבין-לאומיים מתחילה בבחינת היסודות

). הגדרתה של אומה

State

) ומדינה (

Nation

הבסיסיים ביותר המבחינים בין אומה (

נובעתמהיבטיםתרבותיים, דתיים, שפה, אתניות והיסטוריהמשותפים. לפיכך, האומה

מכילה בתוכה אוסף של פרטים המלוכדים והחולקים את אותם היבטים תרבותיים,

יחד עם תחושה חזקה של הגדרה עצמית. לכידות תרבותית-אתנית זו מבדילה אותם

מלאומים אחרים, היכולים לדור בכפיפה אחת באותה יחידה פוליטית, קרי מדינה,

כדוגמת הוולונים והפלמים החיים בבלגיה. כמו כן, לאום מסוים יכול להימצא במספר

יחידות פוליטיות, כדוגמת הכורדים.

המדינה היא תוצאה אלימה של המערכת הבין-לאומית המודרנית, שנוצרה בעקבות

). המערכת העולמית התבססה על מדינות

Ray

הסכם וסטפליה (8461) (961-861 :5991

עצמאיות וריבוניות, אשר לא היו כפופות למרות עליונה. ההכרה בעיקרון הריבונות

), כלומר עצמאותה המוחלטת והבלתי מוגבלת של מדינה לנהל את

sovereignty

(

ענייניה הפנימיים בלא התערבות חיצונית, היא, למעשה, אחד מיסודותיה החשובים

ביותר של המערכת הבין-לאומית. שרטוטו של גבול נועד להפרדה פוליטית בין מדינות,

3

גם אם זו חלוקה מלאכותית המפרידה בין לאומים.

.

Jones, Jones and Woods

3 על התפתחות ומאפייני המדינה הריבונית ראו: 73-12 :4002