Background Image
Next Page  10 / 81 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 10 / 81 Previous Page
Page Background

8

קיימות הגדרות נוספות לגאופוליטיקה, אך בתחום אחד מסכימים כולם והוא, כי

הגאופוליטיקה היא שדה מחקר הבוחן את מערכת היחסים הבין-לאומיים מנקודת

מבט גאוגרפית. במילים אחרות, ניתן להגדיר את הגאופוליטיקה כחקר השפעת

הגאוגרפיה על הפוליטיקה העולמית. נקודת המבט הגאוגרפית טוענת כי למיקום,

למרחק ולהתפלגות המשאבים הטבעיים והאנושיים יש השפעה מכרעת על מהות

ועיצוב היחסים הבין-לאומיים. לפיכך, כל דיון במושג מחייב אותנו לבחון קודם כל

את יסודות שני המרכיבים, קרי גאוגרפיה ופוליטיקה.

Wright

הגאוגרפיה היא שדה מחקר החוקר באופן שיטתי תופעות של מיקום ומקום (

043-933 :5591). הגאוגרף שואל עצמו שאלות השואלות היכן תופעות שונות קיימות

ונמצאות, ומדוע הן נמצאות דווקא שם ומה המשמעות לכך. בנוסף לכך, הוא בוחן

מאפיינים של מקומות ומשווה אותם לתופעות במקומות אחרים, תוך התייחסות

לתופעות כלל-עולמיות. בחינתו של הגאוגרף היא כוללת ומכילה היבטים פיזיים,

חברתיים, כלכליים, פוליטיים, סביבתיים ואנושיים, המהווים כוחות וגורמים

המעצבים ומשפיעים על הפעולות האנושיות בתאי שטח ברחבי העולם. המיקום

מהווה, למעשה, את השאלה היסודית והבסיסית ביותר בגאוגרפיה והוא המשפיע על

כלל הפעילות הפיזית האנושית.

בבחינת המיקום יש לעשות הבחנה בין מיקום אבסולוטי ומיקום יחסי. המיקום

האבסולוטי הוא המיקום המדויק של מקום מסוים על פני כדור הארץ. קביעה זו היא

מדעית ומתבצעת על ידי בחינת קווי אורך ורוחב. המיקום היחסי הוא מיקום ביחס או

בהשוואה למקום אחר. המיקום היחסי חיוני להבנת הבין-לאומיות של הגאופוליטיקה.

לדוגמא, מיקומה הגאוגרפי של ארצות הברית בין שני אוקיינוסים, ממזרח וממערב

והימצאותן של מדינות חלשות מבחינה צבאית בגבולה הדרומי והצפוני, תרמו תרומה

מכרעת לעיצוב מדיניות החוץ האמריקנית מסוף המאה ה-91. כמו כן, למיקום

הגאוגרפי יש גם השפעה בתחום הצבאי. העובדה שבריטניה היא מדינת אי הביאה

להדגשת העוצמה הימית. מנגד גרמניה, כמדינה הנמצאת בליבה של אירופה, הביאה

להדגשת העוצמה היבשתית וזניחת הצי עד שלהי המאה ה-91.

הגאוגרפיה כוללת בתוכה שני תחומי משנה עיקריים: הגאוגרפיה הפיזית והגאוגרפיה

האנושית. הגאוגרפיה הפיזית בוחנת את המיקום והתפוצה של מגוון היבטים

של המערכת הפיזית העולמית או האזורית, ובכלל זה תופעות אקלים, צמחייה,

גאומורפולוגיה ואקולוגיה. הגאוגרפיה האנושית מתמקדת במערכת יחסי הגומלין