Background Image
Next Page  6 / 81 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 6 / 81 Previous Page
Page Background

רשימת מפות ואיורים

מפות

18

: אירופה ערב מלחמת העולם הראשונה

מפה 1

20

: עולמו של מקינדר 4091

מפה 2

22

: עולמו של מקינדר 4191

מפה 3

23

: עולמו של מקינדר 3491

מפה 4

26

: האימפריאליזם האמריקני

מפה 5

28

: אירופה 9191

מפה 6

30

: תפיסת "מרחב המחייה" הגרמני

מפה 7

35

: תחום האימפריאליזם היפני (2491)

מפה 8

36

: מפת העולם על פי ספייקמן

מפה 9

39

: רוסיה

מפה 01

52

וברית וורשה

NATO

: ברית

מפה 11

56

: קרן אפריקה

מפה 21

איורים

9

: תחומי המשנה של הגאוגרפיה

איור 1

12

: הקשר שבין גאוגרפיה ופוליטיקה

איור 2