lior-broker

  ליאור ברוקר

  מלגאי של קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה

  brukerlior@gmail.com

  Image

  גבעת המטוס, שייח' ג'ראח וחאן אל־אחמר – החוט (והמסדרון) המקשר

  ינואר 2022

  השכונות גבעת המטוס ושייח' ג'ראח והכפר הבדואי חאן אל־אחמר, מייצרים כותרות בתכיפות גוברת. בשלושתם עולות סוגיות של התיישבות יהודית–פלסטינית וכולם ממוקמים בירושלים או בסביבתה הקרובה. את השלושה מאחדים גם הניסיונות המנוגדים, של ישראל והפלסטינים, להשיג שליטה על אזורי מפתח, באמצעות יצירת גושים מיושבים לאורך צירים קריטיים עבורם או תוך מניעת שליטה בצירים קריטיים מהצד היריב. גושי התיישבות אלו אמורים ליצור מסדרונות יבשתיים של תנועה ושליטה ובהמשך אולי גם של ריבונות.