Shulamit Nosboim

  שולמית נוסבוים

  דוקטורנטית במחלקה לגאוגרפיה ולימודי סביבה, אוניברסיטת חיפה ובתחנה לחקר הסחף, האגף לשימור קרקע, משרד החקלאות

  מלגאית קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה

  shulamitnus@gmail.com

  גורל אגרוכימיקלים באגן חקלאי ים־תיכוני: הסעת מזהמים אורגניים מהשדה אל הנחל, בסדר גודל מרחבי השדה הבודד

  גורל אגרוכימיקלים באגן חקלאי ים־תיכוני: הסעת מזהמים אורגניים מהשדה אל הנחל, בסדר גודל מרחבי השדה הבודד

   

  20 ינואר 2023

  בישראל נעשה מדי שנה שימוש באלפי טונות של חומרי הדברה במטרה להגן על יבולים חקלאיים מפני מזיקים שונים. רשימת התכשירים המורשים לשימוש כוללת כ־1,000 מוצרים לחקלאות קונוונציונלית ועוד כ־200 תכשירים לחקלאות אורגנית. השימוש הנרחב בחומרי ההדברה בחקלאות ובשטחים פתוחים עלול להביא לפגיעה חמורה במערכות אקולוגיות יבשתיות ואקווטיות ולהסב נזקים משמעותיים לבריאות האדם, לאיכות הקרקע, האוויר והמים.