חמש שנים לקתדרת חייקין לגאואסטרטגיה 2004-2009

חמש שנים לקתדרת חייקין לגאואסטרטגיה 2004-2009

מונוגרפיה זו תבחן את מהותו של המושג גאופוליטיקה מנקודת מבט היסטורית. אין הכוונה לערוך רשימה של הוגי הדעות המרכזיים של תחום מחקר מרתק זה, אלא למקם את ההוגים בתהליכים היסטוריים ולהראות כיצד הושפעה הגאופוליטיקה, וכיצד זו השפיעה בתורה על תהליכים היסטוריים. הנחת היסוד של מונוגרפיה זו היא כי כל דיון בגאופוליטיקה העולמית מחייב ניתוח תהליכים היסטוריים.

הדיון והניתוח בשלבי התפתחות החשיבה הגאופוליטית תעשה לפי חלוקה כרונולוגית, על פי המודל שמציע כהן )Cohen 2003: 12(. התקופה הראשונה תהיה תקופת ההגמוניה האימפריאלית, שתחומה הכרונולוגי מתחיל בעשור האחרון של המאה ה-19 ומסתיים ב-1945. תקופה זו מתחלקת לשתי תקופות משנה. בתקופת המשנה הראשונה שלטה החשיבה הגאופוליטית הבריטית, והיא נמשכה עד פרוץ מלחמת העולם הראשונה. בתקופת המשנה השנייה שלטה החשיבה הגרמנית, והיא זו המאפיינת את השנים שבין שתי מלחמות העולם. התקופה השנייה מכילה בתוכה את מאבק האיתנים בין שתי מעצמות העל שעלו מעל חורבותיו של הסדר העולמי הישן לאחר מלחמת העולם השנייה, קרי ארצות הברית וברית המועצות – המלחמה הקרה )1990-1945(. התקופה השלישית החלה עם קריסתה של ברית המועצות וסיומה של המלחמה הקרה, והיא 1