מיפוי מחלוקות מרחביות וסביבתיות מרכזיות בין נמל–עיר בחיפה

מיפוי מחלוקות מרחביות וסביבתיות מרכזיות בין נמל–עיר בחיפה

הממשק בין ערי נמל לנמל הסמוך להן, למתקניו של הנמל ולעורף הלוגיסטי שלו, יוצרים מטבע הדברים ניגודי עניינים וחיכוכים בין שתי ישויות השוכנות זו לצד זו. מקורם של קונפליקטים מסוג זה הוא בין היתר למצב הסטטוטורי המגדיר את הבעלות על הקרקע ומידת השליטה והנגישות לקו המים ולשטחים בקרבת החוף. מחקר זה יצא מנקודת ההנחה כי לסחר הימי בישראל ישנה חשיבות אסטרטגית רבה למרחב הארצי והאזורי, אך לפעילות נמלית עשויות להיות השפעות שליליות על המרחב המקומי. מטרת המחקר היא להציג מיפוי וניתוח של הנושאים המרכזיים בדגש על היבטים של תכנון ובנייה, עמם מתמודדות רשויות הנמל והעיר בחיפה והוא מתבסס על ראיונות עם בעלי עניין מגוונים וניתוח תוכניות מתאר.